Tracking System

                Tracking system for tracking transportation processes.You can know the results in different stages of operations,track online status via internet and mobile device. In addition, the history data can be used to predict the every process timing. How long does it take to finish the current job? When to start the next process?

                ระบบติดตามผลสำหรับการติดตามกระบวนการขนส่ง คุณสามารถทราบผลลัพธ์ในขั้นตอนต่างๆ ของการดำเนินงาน สามารถติดตามสถานะออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและมือถือ นอกจากนี้ สามารถใช้ประวัติข้อมูลเป็นสถิติในการประเมินระยะเวลาทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงาน เช่น ใช้เวลานานแค่ไหนในการดำเนินงานปัจจุบันสำเร็จ จะเริ่มกระบวนการต่อไปได้เมื่อไร